موسیقی سنتی

موسیقی سنتی

موسیقی سنتی

یکی مواردی که میتواند مجلس عروسی را از حالت یکنواختی در بیاورد و همچنین با مراسم عروسی بقیه خانواده فرق بگذارد استفاده از موسیقی سنتی در کنار موزیک مجلس است .
تشریفات مجالس نایب با داشتن گروه موسیقی سنتی متناسب با مجلس ، شما را در خاص کردن مجلس خود یاری
می کند .